Algemene voorwaarden Beautysalon Beauty Medical.

Algemene voorwaarden Beautysalon Beauty Medical.

 

  1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon Beauty Medical  en een cliënt waarop Beauty Medical deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Medewerkers van Beautysalon Beauty Medical zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  Zij/ hij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt voor  de behandeling inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

  1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan  Beautysalon Beauty Medical  melden per telefoon, app of mail. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag  Beauty Medical het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beauty Medical de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen, Beauty Medical moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Beautysalon Beauty Medical vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op haar website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Beautysalon Beauty Medical vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant/pin te voldoen.

 

  1. Personeel (indien van toepassing)

 

Beautysalon Beauty Medical heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien de eigenaar van Beautysalon Beauty Medical dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

  1. Persoonsgegevens & privacy

 

De cliënt voorziet  Beautysalon Beauty Medical  vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan  de medewerker van Beauty Medical  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.  Beautysalon Beauty Medical  neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem voorzien van wachtwoordbeveiliging.  Beauty Medical behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort: AVG ingaande 25 mei 2018) Beauty Medical  zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Zie ook het tabblad “Privacy policy”

7. Geheimhouding

Medewerkers van Beautysalon Beauty Medical zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de medewerker verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Beautysalon Beauty Medical is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat  de medewerker van Beauty Medical is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beautysalon Beauty Medical is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

 

Beautysalon Beauty Medical  geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

  • De cliënt andere producten dan de door de medewerker van Beauty Medical  geadviseerde heeft gebruikt.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

  1. Beschadiging & diefstal

 

Beautysalon Beauty Medical heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Beauty Medical meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Beautysalon Beauty Medical. Beautysalon Beauty Medical moet op zijn beurt klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal  de eigenaar van Beautysalon Beauty Medical de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautysalon Beauty Medical en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. NB: Beautysalon Beauty Medical is voor de pedicure behandelingen aangesloten bij brancheorganisatie ProVoet, en een klacht waarbij cliënt en pedicure niet tot overeenstemming komen, kan door cliënt aan de Geschillencommissie van ProVoet worden voorgelegd.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Beautysalon Beauty Medical het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Beauty Medical en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.